Pomiń łącza nawigacji>Strona główna>Informacje ogólne

Informacje ogólne

Przedmiotem projektu jest realizacja nauczania na kierunku zamawianym wskazanym przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w ramach jednego naboru w roku akademickim 2011/2012 dla studentów kierunków studiów Energetyka Wydziału Elektrycznego. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie liczby absolwentów na kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, tzn. Energetyki na Wydziel Elektrycznym poprzez poprawę jakości i podniesienie atrakcyjności kształcenia.

Celem szczegółowym jest:

 1. wzrost zainteresowania podejmowaniem kształcenia na kierunku Energetyka wśród ok. 90 osób dzięki kompleksowej ofercie wsparcia, uatrakcyjnieniu procesu dydaktycznego oraz niwelowaniu luk kompetencyjnych poprzez zajęcia wyrównawcze z chemii i podstaw elektrotechniki dla 30 studentów I roku,
 2. wzrost zainteresowania kandydatów na studia kierunkiem Energetyka oferowanym przez Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. poprzez promowanie 5 specjalności, jak też utworzenie atrakcyjnych programów stypendialnych dla 30 studentów;
 3. wdrożenie nowego programu nauczania poprzez wprowadzenie nowych fakultatywnych przedmiotów nauczania,
 4. uatrakcyjnienie studiowania na kierunkach zamawianych poprzez wspieranie działalności 2 kół naukowych oraz umożliwienie studentom uczestniczenia w konferencjach naukowych;
 5. wzmocnienie potencjału dydaktyczno-naukowego i intelektualnego uczelni poprzez wyrównawcze zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną,
 6. zaoferowanie szkolenia, jak również egzaminów certyfikujących w zakresie energetyki jako czynnik wspomagający uzyskanie świadectw i certyfikatów kwalifikacji istotnych na rynku pracy,
 7. podniesienie atrakcyjności kształcenia poprzez wprowadzenie cyklu warsztatów rozwijających zdolności interpersonalne (skuteczna komunikacja. autoprezentacja zarządzania czasem i organizacja pracy własnej),
 8. podniesienie atrakcyjności kształcenia poprzez organizację wypraw terenowych, obozów naukowych, wizyt studyjnych, wizyt w zakładach przemysłowych, specjalistycznych obiektach i ośrodkach badawczych,
 9. powiązanie oferty dydaktycznej z rynkiem pracy poprzez ściślejszą współpracę z pracodawcami celem wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia.

W/w cele wyznaczają kierunki jakościowego doskonalenia procesu edukacyjnego na kierunku Energetyka prowadzonym wśród pięciu kierunków na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej w latach 2011-15.

Założenia projektu są zgodne z celami strategicznymi i horyzontalnymi NSRO 2007-2013 (poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wzrost poziomu edukacji społeczeństwa oraz poprawa jakości kształcenia, rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy), celami strategicznymi PO KL (poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce), misją i strategią Wydziału Elektrycznego, zgodną z wytycznymi Procesu Bolońskiego. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy 1 Priorytetu IV POKL: Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy (podniesienie atrakcyjności i popularności kształcenia na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych POKL) oraz cel szczegółowy 2: Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych poprzez wzmocnienie zdolności do zatrudnienia przyszłych absolwentów uczelni poprzez staże i praktyki studenckie, współpracę uczelni z pracodawcami. Projekt wpisuje się również w założenia "Raportu o kapitale intelektualnym Polski", który podkreśla konieczność lepszego przygotowania absolwentów do potrzeb rynku pracy.

Ponadto projekt w pełni wpisuje się w polityki wspólnotowe UE. W europejskiej polityce energetycznej dąży się do modelu gospodarki przyjaznej środowisku. Zagrożenia klimatyczne wynikające z rosnących w skali światowej emisji dwutlenku węgla, przekonały Komisję Europejską do opracowania projektu dyrektywy tzw. "3×20", która zakłada do roku 2020 następujące cele:

 • zmniejszenie emisji CO2 o 20%,
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%,
 • zwiększenie udziału w całkowitym rynku energetycznym energii produkowanej ze źródeł odnawialnych o 20%,
 • zwiększenie udziału biopaliw do 10% rynku paliwowego.

Realizacja tej dyrektywy będzie wymagała intensyfikacji wdrożeń nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w szczególności instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz elektrowni jądrowych. Ta strategia znalazła również swoje miejsce w priorytetach "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki. Należą do nich w szczególności:. poprawa efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw oraz rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, wprowadzenie energetyki jądrowej, zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych a także ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko Strategia odpowiada na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w perspektywie krótko- i długoterminowej. Jej kierunki są współzależne. Poprawa efektywności energetycznej wpłynąć ma na ograniczenie wzrostu zapotrzebowania na paliwa i energię, co z kolei przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia uzależnienia od importu. Zaowocuje to również ograniczeniem wpływu energetyki na środowisko poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Pojawia się więc potrzeba posiadania odpowiednio przygotowanych kadr inżynierskich i w tym kontekście kształcenie wysoce specjalizowanych kadr inżynierskich, przygotowanych do pracy w wielu gałęziach energetyki wydaje się zadaniem priorytetowym na najbliższe lata. W przemyśle energetycznym pojawi się popyt na specjalistów w zakresie nowych technologii energetycznych, równie dużym zainteresowaniem będą cieszyć się specjaliści w zakresie efektywności energetycznej. Ciekawym segmentem będzie zapotrzebowanie na menedżerów energetyki rozproszonej i specjalistów w zakresie bezpieczeństwa infrastrukturalnego. Studia realizowane na kierunku energetyka pozwalają przygotować absolwentów, których wykształcenie będzie zgodne z kierunkami polityki europejskiej w obszarze sektora energetyki. Absolwent na podstawie gruntownej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, rozszerzonej o zagadnienia techniczno-organizacyjne dotyczące energetyki, jest przygotowany do rozwiązywania problemów racjonalnego wdrażania nowoczesnych technologii energetycznych. Jest specjalistą zdolnym do planowania i projektowania rozwoju gospodarki energetycznej w oparciu o ekologiczne źródła. Zna zagadnienie rynków energii. Absolwent jest przygotowany do pozyskiwania, produkcji i przetwarzania energii pochodzącej z różnych źródeł energii pierwotnej oraz eksploatacji urządzeń wykorzystujących te źródła energii. Gruntowne wykształcenie umożliwia pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem przesyłem, dystrybucją i obrotem energią na rynkach lokalnych. Absolwent jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi. Obecnie kierunek energetyka prowadzony jest jedynie na kilku uczelniach w Polsce. Kształceni są tu specjaliści w zakresie szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych.

W ramach oferowanego przez Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej kierunku Energetyka realizowany jest program kształcenia uwzględniający aktualne potrzeby polskiej energetyki. Specjalności oferowane do wyboru na tym kierunku:

 • Elektroenergetyka,
 • Ekologiczne źródła energii elektrycznej,
 • Energetyka jądrowa,
 • Energetyka komunalna,
 • Cieplna energetyka przemysłowa,wskazują na szeroki zakres problematyki energetycznej.

Realizacja projektu jako kierunku zamawianego pozwoli na uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i podniesienie kształcenia na wyższy poziom jakościowy. Jednocześnie atrakcyjność kierunku spowoduje wzrost zainteresowania młodzieży tymi studiami i spowoduje wzrost liczby kształcących się zgodnie z potrzebami gospodarki narodowej a wzrost aktywizacji zawodowej młodzieży ograniczać będzie bezrobocie w regionie.

   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego