Pomiń łącza nawigacji>Strona główna>Regulamin kierunku

Regulamin uczestnictwa
w kierunku zamawianym
"Energetyka dla Energicznych"

I. Postanowienia Ogólne

§ 1

1.    Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie "Energetyka dla energicznych".

2.    Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1. "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Podziałanie 4.1.2 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy".

3.    Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Politechnika Poznańska.

§ 2

1.    Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia, oznaczają:

 • Uczelnia – Politechnika Poznańska (PP);
 • Beneficjenci Ostateczni – studenci PP studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Energetyka prowadzonego na Wydziale Elektrycznym PP, rekrutowani na rok akademicki 2011/2012, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie;
 • Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • Projekt – "Energetyka dla energicznych";
 • Biuro Projektu – siedziba: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, Dziekanat Wydziału Elektrycznego pok. 20, tel. 61-6652077, fax. 61-6652548,
  e-mail: office_deef@put.poznan.pl
 • Strona internetowa projektu: www.ede.fee.put.poznan.pl

§3

1.    Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2011 - 30.05.2015.

2.    Jednostką realizującą projekt jest Wydział Elektryczny (WE).

3.    Beneficjentami projektu są studenci PP studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Energetyka prowadzonego na Wydziale Elektrycznym PP, rekrutowani na rok akademicki 2011/2012.

§ 4

1.    Ogólnym celem projektu jest zwiększenie liczby dobrze wykształconych, absolwentów kierunku Energetyka Politechniki Poznańskiej, posiadający wykształcenie odpowiadające zapotrzebowaniom rynku pracy,

2.    Projekt zakłada:

 • utworzenie programu stypendialnego;
 • przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z chemii i elektrotechniki;
 • uczestnictwo studentów w dedykowanych szkoleniach i egzaminach certyfikujących;
 • rozszerzenie kadry dydaktycznej o ekspertów spoza uczelni, z kraju i zagranicy, zapraszanych na wykłady dla kierunku Energetyka.

II. Zasady uczestnictwa w projekcie

§ 5

1.    Wszyscy studenci przystępujący do Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia następujących dokumentów:

·         deklaracji uczestnictwa wraz z kwestionariuszem osobowym,

·         arkusza danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

2.    Złożenie dokumentów, o których mowa w ust.1 jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia zawartych w § 4, punkcie 2 niniejszego regulaminu.

3.    Zasady przyznawania stypendium, o których mowa w § 4 pkt 2 reguluje odrębny regulamin "Zasady przyznawania stypendiów w Politechnice Poznańskiej w ramach kierunków zamawianych".

4.    Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium, o którym mowa w pkt 3 winny złożyć wniosek o stypendium.

5.    Nie zaliczenie semestru zajęć objętego tokiem studiów lub rezygnacja ze studiów skutkuje zawieszeniem wypłacania stypendium i utratą praw do innych form wsparcia zawartych w § 4, punkcie 2 niniejszego regulaminu.

6.    Liczby studentów objętych formami wsparcia zawartymi w § 4, punkcie 2 niniejszego regulaminu są określone umową podpisaną z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

7.    Beneficjenci Ostateczni Projektu są zobowiązani do potwierdzania swojego udziału w zajęciach wyrównawczych na liście obecności. Zaliczenie tych zajęć odbywa się na podstawie list obecności studentów.

8.    Liczba obecności kwalifikowanych do zaliczenia przedmiotu wynika z regulaminu studiów.

III. Zasady monitoringu Uczestników projektu

§ 6

1.    Zgodnie z wymogami Projektu, wszyscy Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i kontroli mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz doskonalenie oferowanych form wsparcia wymienionych w § 4, punkcie 2 niniejszego regulaminu.

2.    W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do udziału w badaniach ankietowych organizowanych przez Uczelnię w ramach Projektu.

3.    Prowadzący zajęcia wyrównawcze może przeprowadzić test sprawdzający postępy studenta. Test ten bez względu na wynik nie będzie miał wpływu na zaliczenie przedmiotu, a będzie jedynie uwzględniany w ocenie realizacji projektu.

IV. Postanowienia końcowe

§ 7

1.   Każdy Beneficjenci Ostateczni przez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie akceptują warunki niniejszego regulaminu.

2.   Aktualna treść Regulaminu znajduje się w Biurze Projektu i na stronie internetowej www.ede.fee.put.poznan.pl

3.   W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

4.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa powszechnego oraz wewnętrzne regulacje Uczelni.

   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego