Pomiń łącza nawigacji>Stypendia>Regulamin

Regulamin

Zasady przyznawania stypendiów w Politechnice Poznańskiej
w ramach kierunków zamawianych

 (dokument jednolity oraz załącznik nr 1)

 

1.    Sposób publicznego ogłoszenia konkursu oraz zgłaszania wniosków o przyznanie stypendium

Informacja o konkursie i zasadach przyznawania stypendiów umieszczona będzie na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej www.put.poznan.pl i stronach internetowych projektów oraz wywieszona w gablotach dziekanatów właściwych wydziałów. Wnioski należy składać na formularzu z Załącznika nr 1.

2.    Wymagania stawiane kandydatom na stypendystów oraz kryteria rozstrzygające o przyznaniu stypendium

Kryteria przyznawania stypendiów w Politechnice Poznańskiej na rok akademicki w ramach kierunków zamawianych.

Stypendia w ramach kierunków zamawianych przyznaje się na podstawie listy rankingowej studentów I roku studiów I stopnia w roku akademickim 2011/2012 utworzonej następująco:

1)    finaliści olimpiad stopnia centralnego, którzy są przyjmowani na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego według poniższej tabeli, otrzymują maksymalną liczbę punktów, którą może uzyskać kandydat podczas postępowania kwalifikacyjnego.

Lp

Nazwa olimpiady

Kierunek studiów

Energetyka

Fizyka techniczna

1.

Olimpiada Artystyczna

 

 

2

Olimpiada Astronomiczna

 

 

3

Olimpiada Biologiczna

 

 

4

Olimpiada Chemiczna

 

F

5

Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna ..Euroelektra"

F

 

6

Olimpiada Fizyczna

F

F

7

Olimpiada Geodezyjna i Kartooraficzna

 

 

8

Olimpiada Informatyczna

F

F

9

Olimpiada Innowacji Technicznych

 

 

10.

Olimpiada Języka Angielskiego

 

 

11.

Olimpiada Języka Francuskiego

 

 

12.

Olimpiada Języka Niemieckiego

 

 

13.

Olimpiada Języka Rosyjskiego

 

 

14.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

 

 

15.

Olimpiada Matematyczna

F

F

16.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

 

 

17.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

 

 

18.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

F

 

19.

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

 

 

20.

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

 

 

21.

Olimpiada Wiedzy Technicznej

F

F

22.

Olimpiada Techniki Samochodowej

 

 

23.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

 

24.

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

 

 

Zgodnie z: Załącznik do Uchwały Nr 50 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 27 maja 2009 r.

gdzie: F – finalista

2)    o kolejności miejsc na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskana przez poszczególnych kandydatów podczas postępowania kwalifikacyjnego na studia.

3)    w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o miejscu w rankingu decyduje Wydziałowa Komisja Konkursowa na podstawie analizy innych osiągnięć w nauce.

Lista rankingowa na podstawie której przyznawane jest stypendium dla najlepszych studentów w kolejnych latach ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych za:

1) Średnią ważoną ocen uzyskanych w poprzednim roku studiów (dwa ostatnie semestry studiów), obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów i potwierdzoną przez dziekanat. Z tego tytułu przysługuje studentowi liczba punktów będąca wynikiem średniej pomnożonej przez 10.

2) Członkostwo w jednym kole naukowym, wskazanym przez studenta, potwierdzone przez opiekuna koła naukowego. Z tego tytułu student może uzyskać od 0 do 3 punktów.

3) Potwierdzone przez organizatora lub certyfikatem wystąpienia seminaryjne lub konferencyjne o charakterze naukowym. Z tego tytułu, niezależnie od liczby wystąpień, student może uzyskać:

a) 3 pkt – za wystąpienia na szczeblu uczelnianym,

b) 6 pkt – za wystąpienia na szczeblu krajowym,

c) 9 pkt – za wystąpienia na szczeblu międzynarodowym.

4) Opublikowanie pracy w recenzowanych czasopismach polskich. Należy dołączyć kopię stron zawierających nazwisko autora, tytuł pracy i wydawnictwo. Z tego tytułu przysługuje studentowi liczba punktów będąca krotnością liczby 2,0 pomnożonej przez liczbę publikacji. Uzyskanych punktów nie sumuje się z punktami uzyskanymi za osiągnięcia wymienione w pkt. 5 i 6.

5) Opublikowanie pracy w recenzowanych czasopismach zagranicznych. Należy dołączyć kopię stron zawierających nazwisko autora, tytuł pracy i wydawnictwo. Z tego tytułu przysługuje studentowi liczba punktów będąca krotnością liczby 4,0 pomnożonej przez liczbę publikacji.

Uzyskanych punktów nie sumuje się z punktami uzyskanymi za osiągnięcia wymienione w pkt. 4 i 6.

6) Opublikowanie pracy w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Należy dołączyć kopię stron zawierających nazwisko autora, tytuł pracy i wydawnictwo. Z tego tytułu przysługuje studentowi liczba punktów będąca krotnością liczby 6,0 pomnożonej przez liczbę publikacji. Uzyskanych punktów nie sumuje się z punktami uzyskanymi za osiągnięcia wymienione w pkt. 4 i 5.

7) Uczestnictwo w zawodach sportowych, potwierdzone przez kierownika sekcji sportowej AZS (największa liczba punktów z a, b, c):

a) Indywidualnych lub drużynowych mistrzostwach Polski lub akademickich mistrzostwach Polski (Grand Prix lub Puchar Polski). Z tego tytułu przysługuje studentowi od 0 do 5 pkt (5 pkt – za zajęcie I miejsca, 4 pkt za zajęcie II miejsca, 3 pkt za zajęcie III miejsca oraz od 1-2 pkt za udział w zawodach rangi mistrzostw Polski - punkty mogą się sumować do wartości 5 pkt)

b) Indywidualnych lub drużynowych mistrzostwach Europy lub akademickich mistrzostwach Europy. Z tego tytułu przysługuje studentowi od 5 do 10 pkt (10 pkt – za zajęcie I miejsca, 9 pkt za zajęcie II miejsca, 8 pkt za zajęcie III miejsca oraz od 5-7 pkt za udział w zawodach rangi mistrzostw Europy - punkty mogą się sumować do wartości 10 pkt)

c) Indywidualnych lub drużynowych mistrzostwach świata lub w Uniwersjadzie. Z tego tytułu przysługuje studentowi od 10 do 15 pkt (15 pkt – za zajęcie I miejsca, 14 pkt za zajęcie II miejsca, 13 pkt za zajęcie III miejsca oraz od 10-12 pkt za udział w zawodach rangi mistrzostw Świata - punkty mogą się sumować do wartości 15 pkt)

8) Osiągnięcia na polu artystycznym, potwierdzone przez kierownika Uczelnianego Centrum Kultury. Z tego tytułu przysługuje studentowi od 0 do 5 pkt.

9) Inne potwierdzone osiągnięcia, zaopiniowane przez Komisję Stypendialną (praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania, a związane z kierunkiem studiów, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych). Z tego tytułu przysługuje studentowi od 0 do 5 pkt (za każdy certyfikat potwierdzający udział w kursie, stażu, praktyce itp. 1 pkt, suma wszystkich punktów nie może przekroczyć 5 pkt)

Maksymalna łączna liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia opisane w punktach 2 - 9 nie może przekroczyć 20 pkt.

Warunkiem zakwalifikowania się na listę stypendystów jest zaliczenie roku w terminie określonym w regulaminie studiów.

Studenci pobierający stypendia z innego Kierunku Zamawianego powinni wybrać z którego kierunku będą pobierać stypendium i zgłosić ten fakt Komisji Konkursowej.

Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o Stypendium. W przypadku gdy Stypendysta otrzymuje urlop w trakcie trwania roku akademickiego, traci prawo do otrzymywania Stypendium od następnego miesiąca po otrzymaniu urlopu.

Brak złożenia wniosku w terminie wyznaczonym przez Koordynatora projektu będzie traktowany jako rezygnacja z ubiegania się o stypendium.

3.    Tryb powoływania i skład komisji konkursowej

Przydziału stypendiów dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana właściwego Wydziału. W skład Komisji Konkursowej wchodzi również jeden przedstawiciel studentów.

4.    Sposób rozpatrywania wniosków

Komisja Konkursowa na danym Wydziale zapoznaje się z wnioskami złożonymi przez kandydatów i stosując kryteria zawarte w punkcie 2 (Wymagania stawiane kandydatom na stypendystów oraz kryteria rozstrzygające o przyznaniu stypendium) ustala listę rankingową. Stypendia przyznawane są studentom w liczbie określonej limitami dla poszczególnych kierunków zamawianych. Stypendia otrzymują kandydaci, którzy osiągnęli największą liczbę punktów.

5.    Beneficjenci

Beneficjentami programów stypendialnych są:

·         studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku zamawianego „Energetyka dla energicznych”.

6.    Wysokość i czas na jaki stypendium może być przyznane

Stypendia  ramach kierunków zamawianych są przyznawane na rok akademicki w wysokości 1000 PLN miesięcznie i wypłacane przez 9 miesięcy. Stypendia są przewidziane na okres zgodny z podpisaną umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

7.    Rygory

Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium jest zaliczenie semestru w terminie wyznaczonym przez Dziekana. Nie zaliczenie semestru w terminie wyznaczonym przez Dziekana skutkuje skreśleniem z listy stypendystów. W okresie przedłużenia sesji egzaminacyjnej stypendium zostaje wstrzymane do czasu zaliczenia semestru.

W przypadku skreślenia stypendysty z listy studentów lub jego rezygnacji ze studiów, stypendium w ramach kierunku zamawianego nie przysługuje. Niewypłacona (od momentu skreślenia lub rezygnacji stypendysty) część stypendium zostaje przyznana osobie następnej w kolejności na liście rankingowej.

8.    Przepisy końcowe

1). Dokumentację stypendialną gromadzi dziekanat obsługujący kierunek studiów, na którym student otrzymuje stypendium.

2). Informacje oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o stypendium udostępnione są w formie elektronicznej na stronie internetowej kierunku zamawianego.

3). Wypłata stypendium odbywa się według harmonogramu opracowanego przesz Kwesturę Politechniki Poznańskiej podanego do wiadomości na tablicach ogłoszeń dziekanatu oraz na stronie internetowej kierunku zamawianego.

4). Stypendium przekazywane jest wyłącznie na rachunek bankowy studenta określony na oświadczeniu studenta będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu (załącznik nr 10 Regulaminu stypendiów Politechniki Poznańskiej).

5). W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego student jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Kwestury.

6) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy wewnętrzne Uczelni oraz przepisy Krajowe i Unijne.

 

   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego